Geschiedenis van het land van Maas en Waal

 

1847

Bittere armoede  voor “de gewone man” door de vele overstromingen.

Ook toen al een oproep om geldelijke steun.

Het eerste gemaal dat gebouwd was, was dat van Dreumel dat in mei 1846 in bedrijf werd genomen maar pas een jaar later pas goed kon pompen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander artikel over armoede in Appeltern vond ik:

Armeninzameling

 

Een krant schrijft op 17 dec 1880:

 

 

 

 

 

 

De Amsterdammer  17 febr 1883

Men schrijft ons uit de Betuwe

Bij de besturen der polderdistricten. Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, zijn belangrijke plannen aanhangig ter verbetering der waterlossing. Die plannen, door eenige kundige ingenieurs ontworpen, omvatten het oprichten van drie stoommachines, één aan de Appelternsche sluis, één aan de Blauwe sluis en één aan de Rijksche sluis. Het is te hopen, dat, ter verbetering van het- thans bestaande uitwateringsstelsel, deze ontwerpen ook spoedig uitgevoerd mogen worden. De kosten van een en ander worden geschat op ƒ1,200,000.

Over het gemaal aan de Leeuwensche sluis wordt niets gezegd!!!!!

 

De standaard 20 april 1889

 

 

 

 

 

 

In 1889  waren er dus 4 werkzame gemalen. Pas veel later en na jarenlange ruzies werden de andere 4 gemalen (Het Rijksche gemaal, Het Leeuwensche gemaal, de Blauwe sluis en het gemaal aan de Appelternsche sluis)  gebouwd.

 

 

 

 

 

De Tijd schrijft op 20 april 1905 een artikel n.a.v. de opening van de Nieuwe Maasmond.

 

 

In het Archief van Heusden vind ik een stukje tekst en een oude foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening nieuwe Maasmond door koningin Wilhelmina op 18 augustus 1904.In een open koets passeren koningin Wilhelmina en prins Hendrik de Oudheusdense poort in Heusden. Op de wallen de juichende bevolking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 juni 1952 stond er een stukje in de krant over de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Plan ruiverkaveling 12 juni 1952

 

 

Uit het boekje Tussen Rijn en Maas van Thale Hadderingh

De dichte structuur van de zware komklei is verbeterd door diepploegen en bodemdrainage.
De afwatering van het rivierengebied werd gemoderniseerd door de bouw van nieuwe en sterke stoomgemalen.
Infiltratiesystemen werden aangelegd waardoor in droge tijden water uit de rivieren naar akkers en weiden kon worden gebracht.
In de kommen eens een gebied van hooiland onkruid wilgentenen en eendenkooien is nu rundveeteelt overheersend. De herinrichting heeft het komgrondengebied het aanzicht van een modernere polder gegeven: een consequente rechthoekige verkaveling met verspreide eigentijdse boerderijen