De geschiedenis van watermolens rondom Dreumel

Een tekening door Ir. Fijnje gemaakt in 1845 toont de situering van de 4 molens die in 1819 volgens het systeem Eckhardt werden gebouwd. De situatie verschilt niet wezenlijk met die van 1633.

 

De Opregte Haarlemsche Courant schrijft  2 Januarij 1819

Heeren Gecommitteerden, uit de deelhebbende Geërfden van de Gecombineerde Watermolen-Polder van Wamel, Dreumel en Alphen, gelegen in den Ambte tusschen Maas en Waal, Kwartier Nijmegen, Provincie Gelderland, zullen op Dinsdag den 19 Januarij 1819, des voormiddags ten elf uren, ten Huize van den Kastelein Hendrik van Welie te Dreumel, bij Inschrijving en Opbod, publiek aan den Minst ëischenden aanbesteden:

Het Bouwen van een Achtkanten Nieuwen WIND-WATERMOLEN, met een hellend Scheprad, (naar de geöctroijeerde Inventie van de Gebroeders ECKHARDT;) met alle de Leverancien van de daartoe benoodigde Materialen en Arbeidsloonen om gebouwd te worden op het Fondament van den afgebranden Molen, gelegen onder Dreumel, alsmede, (naar de voornoemde Inventie,) te Veranderen, twee STAAND-SCHEPRAD-MOLENS tot hellende Schepraden, staande in dezelfde gecombineerde Polder. ‘

De Teekeningen en Bestekken zullen na den de 5 Januarij 1819, ter bezigtiging leggen, te Dreumel, bij den Assessor HENDRIK GERRITSE en de Bestekken, mede na gemelden 5 Januarij 1891, ook ter lezing liggen bij den Kastelein HENDRIK van WELIE, te Dreumel, en bij Van GRUITHUIZEN, in de RoodenLeeuw aldaar, gelijk ook bij J. BLANKERS te Wamel, en te Alphen bij J.C. STEENBRUGGEN;

en verder op de volgende Plaatsen,

te Thiel, in de Gouden Leeuw; te Bommel, in het Koffijhuis; te Nijmegen, in den Ridder St. Joris; te Grave, in het Veerhuis; te Arnhem in de Zon; te Breda, in de Kroon; te ’s Hertogenbosch, in het Brabandsche Koffijhuis; te Utrecht, in den Nieuwen Bak en in den Witten Engel; te Wijk bij Duurstede, in het Groote Schippershuis; te Vianen, in de Roos; in den Haag, in de Glazenkas; te Amsterdam, in het Noordhollandsche Koffijhuis en in het Turfschip van Breda; te Zaandam, in den Otter; aan den Uithoorn, in de Star; te Alkmaar, in den Rooden Leeuw; te Rotterdam, in den Romein; te Leyden, in het AmsterdamscheVeerhuis; te Gouda, in den Zalm; te Dordrecht in Belle Vue; te Gorkom, in den Doelen; en te Papendrecht, bij Kuyper.

Zullende op den dag der Besteding en twee dagen te voren nadere onderrigtlig en aanwijzing te bekomen zijn, bij den Heer F.F. SAR, die alsdan zal gelogeerd zijn in Den Roode Leeuw, te Dreumel voormeld.

 

 

 

 

Deze informatie is grotendeels verkregen van de Molendatabase.

Dit is dé verzameling van werkende- en verdwenen molens in Nederland en België.